Terms & Privacy



OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY


 

spol. HelloZero s.r.o,

se sídlem Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 273 41 046

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194913

(dále také jen „Provozovatel“).

 

1.   Všeobecná ustanovení

1.1 Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nabízení akcí zákazníkům prostřednictvím Internetového portálu hellozero.com (dále jen „Web“), který provozuje Provozovatel.

Provozovatel zajišťuje prostřednictvím Webu organizační činnost spojenou s prezentací speciálních časově omezených akcí některých služeb poskytovaných obchodními partnery Provozovatele (dále jen „Obchodní partneři“) a zpracování objednávek zákazníků (dále jen „Zákazníci“), tj. zajišťuje i uzavírání smluv mezi Obchodními partnery a Zákazníky prostřednictvím Webu.

1.2 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Obchodních partnerů. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3 Součástí těchto OP jsou i Obchodní podmínky pro Zákazníky, upřesňují vztah mezi Zákazníky a Provozovatelem i práva Zákazníků z uzavřených smluv s Obchodními partnery. Obchodní partner je povinen tyto Obchodní podmínky pro Zákazníky respektovat a řídit se jimi stejně jako těmito OP.


 

2. Pro koho je Web a co lze nabízet – Obchodní partneři a Akce

2.1 Na Webu mohou po registraci nabízet Akce zákazníkům jak fyzické, tak právnické osoby. Jedná-li se o Akci, která má být uskutečněna v rámci podnikatelské činnosti Obchodního partnera, je tento povinen mít veškerá oprávnění k provozování dané podnikatelské činnosti. Provozovatel není povinen toto kontrolovat. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu o spolupráci v rámci Webu s Provozovatelem, který je podnikatelem, resp. je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu o zajištění Akce s Obchodním partnerem (dále jen „Smlouva“), který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“).

2.2 Akce nabízené na Webu mohou být jak soukromého, tak veřejného charakteru. V obecné rovině se může jednat o sportovní či kulturní akce, ale také o vývojářské projekty, atp.

Soukromé akce: tyto Akce nebudou zobrazeny pro všechny návštěvníky Webu, ale pouze pro registrované osoby, jejichž emailové adresy Obchodní partner uvede při registraci Akce s tím, že osobám, jejichž emaily byly uvedeny bude zasláno upozornění na danou Akci. U soukromých Akcí se může jednat např. o grilovací párty, společný zájezd, soukromý koncert či jinou soukromou Akci.

Veřejné akce: tyto Akce budou zobrazeny pro všechny návštěvníky Webu.

2.3 V rámci Webu mohou být nabízeny pouze Akce, které nejsou v rozporu se zákonem, ani dobrými mravy, neporušují duševní vlastnictví třetích osob. V rámci Webu nesmí být nabízeny zejména akce s rasistickým či pornografickým charakterem či podtextem či jinak pobuřující akce, akce určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.


 

3. Registrace Obchodního partnera

3.1 Registrací Obchodního partnera na Webu Obchodní partner souhlasí s těmito OP, jež jsou od potvrzení registrace závazné pro konkrétního Obchodního partnera, který registraci učinil.

3.2 Registraci může učinit pouze Obchodní partner, který již není na Webu registrován.

3.3 V rámci registrace je Obchodní partner povinen vyplnit všechny údaje označené jako povinné. Obchodní partner odpovídá za správnost osobních údajů uvedených v rámci registrace.

3.4 Registrací Obchodního partnera na Webu je Obchodnímu partnerovi vytvořen uživatelský účet, přístupný po zadání jedinečného přihlašovacího jména a hesla. Potvrzením registrace Obchodního partnera Provozovatelem dochází k uzavření smlouvy o spolupráci v rámci Webu, na základě které Provozovatel poskytuje Obchodnímu partnerovi služby předvídané v OP (dále jen „služby na Webu“) a Obchodní partner se zavazuje dodržovat své povinnosti vyplývající z OP. Na potvrzení registrace Provozovatelem není právní nárok. Registrace Obchodního partnera může být odmítnuta, resp. nepotvrzena i bez uvedení důvodu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je uložena u Provozovatele.

3.5 Obchodní partner je zodpovědný za přihlašovací údaje, které mu byly přiděleny při registraci nebo které si při registraci sám zvolil, konkrétně je odpovědný za jejich utajení před třetími osobami a možným zneužitím. Provozovatel není odpovědný za poruchy a jiné vady Webu, které nemohl ovlivnit a které nezavinil, zejména není odpovědný za ztrátu dat během jejich přenosu od Obchodního partnera na Web či k Provozovateli.

3.6 Prostřednictvím uživatelského účtu je Obchodní partner oprávněn nabízet Akce – činit návrhy na uzavření smlouvy se Zákazníky. V uživatelském účtu je rovněž vedena historie předešlých Akcí Obchodního partnera, informace o probíhajících Akcích Obchodního partnera. Obchodnímu partnerovi je dále prostřednictvím uživatelského účtu umožněno měnit a upravovat údaje o jeho osobě.

3.7 Obchodní partner je povinen své identifikační a kontaktní údaje v případě jejich změny neprodleně aktualizovat. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn dočasně zablokovat uživatelský účet Obchodního partnera.

3.8 S registrací Obchodního partnera nejsou spojeny žádné poplatky a náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a na internetové připojení.

3.9 Obchodní partner je oprávněn uživatelský účet zrušit s tím, že je-li aktuálně nabízena nějaká Akce, bude účet zrušen až po uplynutí doby pro zveřejnění Akce.

3.10 Obchodní partner, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy o spolupráci v rámci Webu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o spolupráci v rámci Webu (viz Vzorové odstoupení od smlouvy). Odstoupení musí být učiněno písemně nebo emailem.


 


 

4. Registrace Akce

4.1 Obchodní partner - podnikatel - bere na vědomí, že většina Zákazníků, kteří se přihlásí na Akci, budou v postavení spotřebitele, a že se na právní vztah vyplývající ze smlouvy uzavřené s takovým Zákazníkem použijí předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tím není dotčena odpovědnost Obchodního partnera dodržovat další právní předpisy.

4.2 Ve svém uživatelském účtu může Obchodní partner přidat nabízenou Akci. Při registraci Akce je Obchodní partner povinen uvést:

 1. stručný popis Akce

 2. datum, kdy se má Akce uskutečnit (v případě, že se jedná o Akci dlouhodobějšího charakteru, termín, kdy Akce začne a kdy bude ukončena),

 3. místo, kde se má Akce uskutečnit

 4. cenu za účast na Akci pro 1 osobu s tím, že tato cena musí být úplná a konečná, musí zahrnovat i zvláštní poplatky související s Akcí a musí v ní být zahrnuta DPH, je-li cena předmětem DPH,

 5. cíl – tj. kolik účastníků se musí přihlásit, aby se Akce mohla uskutečnit,

 6. maximální počet účastníků Akce

 7. termín, do kterého je nutné dosáhnout cíle (viz bod 3)

 8. termín, do kterého je možné se na Akci přihlásit

 9. zda se jedné o soukromou, nebo veřejnou Akci

 10. zda musí Zákazník splnit nějaké podmínky - např. zdravotní stav, oprávnění k určité činnosti, atp.


 

Vedle toho je Obchodní partner oprávněn uvést další důležité či vhodné údaje, vložit fotografie, atp.


 

Tyto skutečnosti je Obchodní partner povinen uveřejňovat v celém průběhu Akce až do jejího úplného ukončení. Akce bude ukončena uplynutím časového období, na které byla vyhlášena, popř. dosažením maximálního počtu Zákazníků, je-li tak stanoveno. V případě, že objednávku Akce učiní více Zákazníků, než je případný stanovený maximální počet, uplatní se pravidlo přednosti, tj. smlouva bude uzavřena s tím Zákazníkem, který objednávku učinil jako první, dále s druhým v pořadí atd. až do uzavření Smluv s maximální počet zájemců, který byl stanoven v rámci akce (přednostní zákazníci). V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření smlouvy s některým z přednostních Zákazníků, bude smlouva uzavřena s dalším Zákazníkem v pořadí – tj. se zákazníkem s pořadovým číslem „maximální počet zákazníků + 1“, atd.

4.3 Obchodní partner odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Zákazníkovi - spotřebiteli - poskytnuty před uzavřením Smlouvy distančním způsobem ve smyslu občanského zákoníku a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele, nejsou–li tyto informace Zákazníkovi - spotřebiteli - sděleny prostřednictvím těchto OP. Provozovatel neodpovídá za případnou neplatnost Smlouvy, za neuskutečnění Akce dle Smlouvy nebo za její vady.

4.4 Po registraci Akce musí být tato Akce schválena Provozovatelem. Do doby schválení není Akce zveřejněna na Webu, resp. v případě soukromých Akcí, nejsou rozeslány emaily označeným osobám. Schválení či odmítnutí Akce bude provedeno nejpozději do 7 dní od registrace Akce s výjimkami dlouhodobějších odstávek Webu, které budou na Webu předem zveřejněny. Na schválení Akce není právní nárok.

4.5 Provozovatel si vyhrazuje odmítnout zejména Akce, které:

 • jsou v rozporu se zákonem nebo těmito OP,

 • zadal Obchodní partner, který v minulosti nesplnil své povinnosti dle zákona či dle OP,

 • zadal Obchodní partner, u něhož jsou důvodné pochybnosti o tom, že je schopen splnit své povinnosti dle zákona či dle OP včetně povinnosti uspořádat nabízenou Akci (zejména, bylo-li např. zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k Obchodnímu partnerovi, atp.),

 • z jiných vážných důvodů.

4.5 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Akci i následně, vyjde-li po jejím zveřejnění najevo, že zde byly dány podmínky pro odmítnutí Akce, popř. se tyto objevily následně. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou tímto postupem Obchodnímu partnerovi.

4.6 Provozovatel je oprávněn dobu trvání Akce prodloužit v případě, že je toto navrženo příslušným Obchodním partnerem Provozovatele.

 Změna akce


 

5. Uzavření Smlouvy o zajištění Akce se Zákazníky

5.1 Registrace Akce je považována za nabídku na uzavření smlouvy určenou Zákazníkům (v závislosti na typu Akce buď Zákazníkům Obchodním partnerem výslovně označeným, či veřejnosti). Nabídka je závazná a neodvolatelná, nebude-li výjimečně dohodnuto jinak.

5.2 Přihlášení Zákazníka na Akci je považováno za akceptaci nabídky k uzavření Smlouvy za předpokladu, že není přesažen maximální počet účastníků, kteří jsou oprávněni se Akce zúčastnit. Provozovatel bezodkladně vyrozumí Obchodního partnera o akceptaci jeho nabídky na uzavření Smlouvy a tedy i o uzavření Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, tj. v případě, že nedojde k naplnění požadovaných podmínek pro realizaci Akce, Smlouva je ukončena. Provozovatel o splnění podmínek pro realizaci Akce neprodleně informuje Zákazníka, a to prostřednictvím uživatelského účtu Zákazníka, popř. prostřednictvím emailové adresy uvedené v uživatelském účtu Zákazníka. V případě, že v době uvedené v nabídce Akce nedojde ke splnění podmínek stanovených Obchodním partnerem, vyrozumí Provozovatel Zákazníka, který se na Akci přihlásil o uplatnění rozvazovací podmínky, tj. o ukončení Smlouvy.

5.3 Případná další komunikace mezi Obchodním partnerem a Zákazníkem v souvislosti se Smlouvou již není zajišťována Provozovatelem!


 

6. Zajištění Akce, reklamace

6.1 Na základě uzavřené Smlouvy je Obchodní partner povinen zajistit Zákazníkům, se kterými uzavřel Smlouvu, předmětnou Akci za podmínek uvedených při registraci Akce.

6.2 V případě, že Obchodní partner nezajistí Akci v souladu s těmito OP a jeho nabídkou, popř. má Akce jiné vady, uplatňuje Zákazník práva z vad, náhradu škody a jiné nároky s tím spojené přímo u Obchodního partnera. Obchodní partner je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména:

- vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a rozsahu reklamace a Zákazníkem uplatněných nárocích,

- rozhodnout bezodkladně o způsobu vyřízení reklamace, ve složitějších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace,

- atp.

6.3 Provozovatel neodpovídá za vady Akcí - služeb poskytovaných Obchodními partnery Provozovatele, tj. za vady služeb dle Smlouvy.


 


 

7.Garance Provozovatele

7.1 U Akcí označených logem „Garance provozovatele“ se Provozovatel zavazuje vyplatit Zákazníkovi náhradu úplaty za Akci, popř. její část, za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • Zákazník je spotřebitelem, Obchodní partner je podnikatelem a Zákazník odstoupil od Smlouvy v souladu s čl. 6. obchodních podmínek pro Zákazníky, a/nebo

 • Zákazník je spotřebitelem a Obchodní partner - podnikatel - vůbec neuspořádal Akci, popř. Akce byla v příkrém rozporu s popisem Akce uvedeném na Webu a současně Obchodní partner nevyřídil reklamaci Zákazníka do 30 dnů od okamžiku, kdy byly vady Akce reklamovány a uplatněn nárok z vad Akce


 

a současně:

 • Zákazník doručí Provozovateli kopii odstoupení od Smlouvy, příp. reklamaci Zákazníka,

 • Zákazník podal na Obchodního partnera trestní oznámení, popř. se obrátil na správní orgán příslušný k projednání přestupku nebo správního deliktu a doručil Provozovateli kopii příslušného trestního oznámení nebo kopii jiného podání opatřenou razítkem příslušného orgánu, popř. jinak doloží doručení podání příslušnému orgánu,

 • Zákazník neobdržel náhradu za cenu Akce, popř. za vady Akce, či jiné plnění (i nepeněžité) od Obchodního partnera či třetí osoby,

 • Zákazník uplatnil nárok z Garance u Provozovatele prostřednictvím …………

 • Poskytl Provozovateli na výzvu, je-li zde taková, všechny rozhodné informace a doklady.

7.2 V případě splnění všech podmínek bude uplatněný nárok Zákazníka vyřízen do 30 dnů od splnění poslední z podmínek uvedených výše.

7.3 Výše náhrady dle tohoto článku je omezena na částku ………,- Kč z jedné Smlouvy, max. ……… za jednoho Zákazníka na kalendářní rok.

7.4 V případě, že Zákazník obdrží náhradu za cenu Akce, popř. za vady Akce, či jiné plnění (i nepeněžité) od Obchodního partnera či třetí osoby, je povinen o tom Provozovatele informovat. Byla-li již mezitím vyplacena náhrada ze strany Provozovatele, je Zákazník povinen bezodkladně tuto náhradu Provozovateli vrátit.

7.5 Bez ohledu na shora uvedené nevzniká Zákazníkovi nárok na náhradu z titulu Garance, pokud Zákazník uplatnil nárok z titulu Garance v období 30 dnů přede dnem, kdy bylo zahájeno vůči příslušnému Obchodnímu partnerovi insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 82/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Toto ustanovení se však nepoužije na případy, kdy bude insolvenční návrh na příslušného Obchodního partnera insolvenčním soudem odmítnut nebo vzat zpět samotným insolvenčním navrhovatelem.

7.6 V případě, že Provozovatel uhradí Zákazníkovi nárok z Garance ve smyslu shora uvedených ustanovení, je oprávněn požadovat náhradu škody po Obchodním partnerovi. Škodou se v tomto případě rozumí zejména částka vyplacená Provozovatelem Zákazníkovi, jakož i související náklady Provozovatele v souvislosti s vyřízením garance. S tímto Obchodní partner souhlasí.


 


 

8. Placení Akce Zákazníky a předání prostředků Obchodnímu partnerovi

………


 

9.Platební podmínky - odměna Provozovatele

9.1 Registrace Obchodního partnera na Webu není zpoplatněna.

9.2 Registrace Akce jako takové na Webu není zpoplatněna.

9.3 Obchodní partner je povinen uhradit Provozovateli provizi za zprostředkování uzavření Smlouvy ve výši 3% z ceny dle takové Smlouvy (není-li dohodnuto jinak), přičemž se nepřihlíží k tomu, zda dojde ke splnění podmínek pro realizaci Akce, zda se Akce skutečně uskuteční, atp.

9.4 Provize je splatná do 15 dnů od uzavření Smlouvy.

9.5 Provozovatel je oprávněn započíst své pohledávky za Obchodním partnerem, a to i tehdy, nejsou-li dosud splatné. V případě vzniku nároku na provizi je Provozovatel oprávněn zaslat Obchodnímu partnerovi cenu vybranou od Zákazníka poníženou o sjednanou provizi.


 


 

10. Odpovědnost Provozovatele a Obchodního partnera

10.1 Provozovatel zprostředkovává uzavření Smlouvy, přičemž odpovídá za:

- předání přijetí nabídky (přihlášení na Akci Zákazníkem) příslušnému Obchodnímu partnerovi;

- identifikaci Obchodního partnera na Webu

10.2 Obchodní partner odpovídá za:

 • soulad popisu Akce se skutečností,

 • soulad informací, tvořících součást nabídky Akce s právními předpisy (zejména s autorskoprávní ochranou použitých fotografií, právy k užití ochranných známek a jiných značení);

 • úplnost informací tvořících součást nabídky Akce a za splnění požadavků vyplývajících z předpisů na ochranu spotřebitele i ze zvláštních právních předpisů

 • realizaci Akce;

 • soulad Akce s nabídkou Obchodního partnera (popisem Akce);

 • vyřízení uplatněných nároků z vad Akce a dalších souvisejících nároků.


 

10.3 Provozovatel neodpovídá zejména za:

 • soulad nabídky Akce s právními předpisy

 • soulad nabídky Akce se skutečně realizovanou Akcí,

 • vyřízení uplatněných nároků z vad Akce a dalších souvisejících nároků,

 • škodu vzniklou Zákazníkovi nebo třetím osobám v důsledku prodlení Obchodního partnera s realizací Akce, či v důsledku samotně Akce

 • nesprávný nebo nevhodný výběr Akce Zákazníkem

 • nedostupnost způsobenou poskytovateli internetového připojení Provozovatele, Zákazníka či Obchodního partnera.

 • úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Webu ani za případné nekalosoutežní jednání Obchodního partnera prostřednictvím Webu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv

10.4 Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Web, ani nezávadnost a bezpečnost Webu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Obchodnímu partnerovi při realizaci přístupu a užívání Webu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Webu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Obchodního partnera.


 


 

11. Blokace a zrušení uživatelského účtu

11.1 Provozovatel je oprávněn dočasně zablokovat uživatelský účet Obchodního partnera v případě, že Obchodní partner porušuje tyto OP či právní předpisy ČR. V případě opakovaného, nebo zvlášť závažného porušení OP či právních předpisů ČR je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Obchodního partnera zrušit. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Obchodní partner nemá v těchto případech nárok na náhradu škody.


 

Co zůstane po zrušení účtu


 


 

12.    Ochrana osobních údajů

12.1 Vyplněním registračního formuláře na Webu a souhlasem s těmito OP dává Obchodní partner Provozovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivování osobních údajů i k informování Zákazníka o těchto údajích.

12.2 Ochrana osobních údajů Obchodního partnera je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Obchodní partner souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (obchodní firma, název), adresa bydliště (místa podnikání, sídla), příp. doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů, které uvedl při registraci, zejména IČ či údajů, které uvedl např. v sekci poznámka, atp. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.4 Obchodní partner souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv účely realizace smlouvy mezi Obchodním partnerem a Provozovatelem a smlouvy mezi Zákazníkem a Obchodním partnerem a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Obchodní partner jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Obchodnímu partnerovi.

12.5 Obchodní partner je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

12.6 Zpracováním osobních údajů Obchodního partnera může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

12.7 Provozovatel se tímto zavazuje, že osobní údaje Obchodního partnera neposkytne v jakékoli podobě jiné třetí straně s výjimkou Zákazníků.

12.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.9 Obchodní partner potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.10 V případě, že by se Obchodní partner domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel (čl. 12.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Obchodního partnera nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.11 Požádá-li Obchodní partner o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.12 Obchodní partner má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Provozovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Provozovateli. Obchodní partner má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Provozovatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Obchodního partnera včetně jeho Akcí.


 

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1 Obchodní partner zakliknutím pole ­­­"Ano, chci dostávat novinky emailem" souhlasí se zasíláním informací o novinkách na Webu na elektronickou adresu Obchodního partnera a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Obchodního partnera. Tento souhlas je Obchodní partner oprávněn kdykoliv odvolat. Provozovateli je umožněno poslat informaci technického či administrativního charakteru všem Obchodním partnerům, bez ohledu udělení souhlasu.

13.2 Obchodní partner souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je registraci Akce a s tím spojené činnosti možné provést a závazky Provozovatele, resp. Zákazníka ze smluv plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Obchodního partnera, může Obchodní partner souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.3 Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení Obchodního partnera, a slouží pro:

 • zlepšení a zjednodušení pohybu Obchodního partnera a dalších zájemců na Webu, optimalizaci Webu pro jejich uživatele,

 • zajištění lepších služeb pro Obchodní partnery

 • marketingové účely - remarketing - zájmovou reklamu vytvářenou na internetových stránkách prohlížených Obchodním partnerem zobrazujících Obchodním partnerem dříve zadané/prohlížené Akce, nebo Akce podobné, související, atp. za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (včetně Obchodního partnera) a uživatele Webu odpovídající jejich individuálním potřebám,sledování vzorců chování a nákupů v Google analytics s použitím USER ID prostřednictvím inzertních funkcí:

 • remarketing ve službě Google Analytics,

 • přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,

 • přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,

 • integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics.

13.4 Obchodní partner může obvykle odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Obchodní partner může prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby Obchodního partnera informoval o pokusu umístit soubory cookie do jeho počítače vždy, když se o to Web pokusí. Odmítnutí - ať již částečné nebo kompletní - souborů cookie může vést k tomu, že některé vlastnosti Webu nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.


 


 

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled Webu, zejména upravovat jeho obsah a funkčnost nástrojů potřebných k užívání Webu atp. Provozovatel je tak oprávněn zrušit nebo změnit jakoukoliv informaci, platební podmínky, způsob nebo rychlost poskytování jednotlivých služeb Webu.

14.2 Provozovatel je vlastníkem Webu. Web je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.

14.3 Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě potřeby upravit nebo změnit OP, přičemž tyto uveřejní vždy v aktuálním znění na Webu. Obchodní partner má vždy objektivní možnost se s aktuálním zněním OP seznámit prostřednictvím Webu předtím, než využije některou z Provozovatelem nabízených služeb Webu, zejména než provede novou registraci Akce. Obchodní partner je v případě, že dojde ke změně nebo jiné úpravě OP, těmito novými OP vázán od okamžiku, kdy využije některou z Provozovatelem nabízených služeb Webu, zejména když provede novou registraci Akce.

14.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 22.5.2015.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY


 

spol. HelloZero s.r.o,

se sídlem Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 273 41 046

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194913

(dále také jen „Provozovatel“).

 

1.   Všeobecná ustanovení

1.1 Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro zprostředkování služeb Zákazníkům a uzavírání smluv v souvislosti s Akcemi Obchodních partnerů prostřednictvím Internetového portálu hellozero.com (dále jen „Web“), který provozuje Provozovatel.

Provozovatel zajišťuje prostřednictvím Webu organizační činnost spojenou s prezentací speciálních časově omezených akcí některých služeb poskytovaných obchodními partnery Provozovatele (dále jen „Obchodní partneři“) a zpracování objednávek zákazníků (dále jen „Zákazníci“), tj. zajišťuje i uzavírání smluv mezi Obchodními partnery a Zákazníky prostřednictvím Webu.

1.2 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníků. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


2. Pro koho je Web a co lze naleznete – Zákazníci a Akce

2.1 Na Webu nabízí Akce Zákazníkům jak fyzické, tak právnické osoby. Provozovatel není povinen ověřovat věrohodnost či kredibilitu či oprávnění Obchodních partnerů provozovat nabízené Akce, a ani toto není v jeho silách. I přesto se Provozovatel snaží, aby nedůvěryhodní Obchodní partneři Akce na Webu nenabízeli. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu o spolupráci v rámci Webu s Provozovatelem, který je podnikatelem, resp. je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu o zajištění Akce s Obchodním partnerem (dále jen „Smlouva“), který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“).

2.2 Akce nabízené na Webu mohou být jak soukromého, tak veřejného charakteru. V obecné rovině se může jednat o sportovní či kulturní akce, ale také o vývojářské projekty, atp.

Soukromé akce: tyto Akce nebudou zobrazeny pro všechny návštěvníky Webu, ale pouze pro registrované osoby, jejichž emailové adresy Obchodní partner uvede při registraci Akce s tím, že osobám, jejichž emaily byly uvedeny bude zasláno upozornění na danou Akci. U soukromých Akcí se může jednat např. o grilovací párty, společný zájezd, soukromý koncert či jinou soukromou Akci.

Veřejné akce: tyto Akce budou zobrazeny pro všechny návštěvníky Webu.

2.3 V rámci Webu mohou být nabízeny pouze Akce, které nejsou v rozporu se zákonem, ani dobrými mravy, neporušují duševní vlastnictví třetích osob. V rámci Webu nesmí být nabízeny zejména akce s rasistickým či pornografickým charakterem či podtextem či jinak pobuřující akce, akce určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR. V případě, že vyjde najevo, že Akce nesplňuje podmínky stanovené OP, může být její nabízení na Webu Provozovatelem zrušeno.


3. Registrace Zákazníka a přihlášení na Akci

3.1 Registrací Zákazníka na Webu Zákazník souhlasí s těmito OP.

3.2 Registraci může učinit pouze Zákazník, který již není na Webu registrován.

3.3 V rámci registrace je Zákazník povinen vyplnit všechny údaje označené jako povinné. Zákazník odpovídá za správnost osobních údajů uvedených v rámci registrace.

3.4 Registrací Zákazníka na Webu je Zákazníkovi vytvořen uživatelský účet, přístupný po zadání jedinečného přihlašovacího jména a hesla. Potvrzením registrace Zákazníka Provozovatelem dochází k uzavření smlouvy o užívání služeb Webu, na základě které Provozovatel poskytuje Zákazníkovi služby předvídané v OP (dále jen „služby na Webu“) a Zákazník se zavazuje dodržovat své povinnosti vyplývající z OP. Na potvrzení registrace Provozovatelem není právní nárok. Registrace Zákazníka může být odmítnuta, resp. nepotvrzena i bez uvedení důvodu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je uložena u Provozovatele.

3.5 Zákazník je zodpovědný za přihlašovací údaje, které mu byly přiděleny při registraci nebo které si při registraci sám zvolil, konkrétně je odpovědný za jejich utajení před třetími osobami a možným zneužitím. Provozovatel není odpovědný za poruchy a jiné vady Webu, které nemohl ovlivnit a které nezavinil, zejména není odpovědný za ztrátu dat během jejich přenosu od Zákazníka na Web či k Provozovateli.

3.6 Prostřednictvím zákaznického účtu je Zákazník oprávněn závazně se přihlašovat na Akce (nebyla-li naplněna maximální kapacita) a tím uzavírat smlouvy s Obchodními partnery. V uživatelském účtu je rovněž vedena historie předešlých přihlášek Zákazníka na Akce, atp. Zákazníkovi je dále prostřednictvím uživatelského účtu umožněno měnit a upravovat údaje o jeho osobě.

3.7 Zákazník je povinen své identifikační a kontaktní údaje v případě jejich změny neprodleně aktualizovat. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn dočasně zablokovat uživatelský účet Zákazníka.

3.8 S registrací Zákazníka nejsou spojeny žádné poplatky a náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a na internetové připojení.

3.9 Zákazník je oprávněn uživatelský účet zrušit s tím, že je-li aktuálně přihlášen na nějakou Akci, bude účet zrušen až po uplynutí doby pro zveřejnění Akce.

3.10 Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy o spolupráci v rámci Webu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o užívání služeb Webu (viz Vzorové odstoupení od smlouvy). Odstoupení musí být učiněno písemně nebo emailem.


4. Akce

4.1 Obchodní partneři mohou prostřednictvím Webu nabízet Akce. Při registraci Akce je Obchodní partner povinen uvést zejména:

 1. stručný popis Akce
 2. datum, kdy se má Akce uskutečnit (v případě, že se jedná o Akci dlouhodobějšího charakteru, termín, kdy Akce začne a kdy bude ukončena),

 3. místo, kde se má Akce uskutečnit

 4. cenu za účast na Akci pro 1 osobu s tím, že tato cena musí být úplná a konečná, musí zahrnovat i zvláštní poplatky související s Akcí a musí v ní být zahrnuta DPH, je-li cena předmětem DPH,

 5. cíl – tj. kolik účastníků se musí přihlásit, aby se Akce mohla uskutečnit,

 6. maximální počet účastníků Akce

 7. termín, do kterého je nutné dosáhnout cíle (viz bod 3)

 8. termín, do kterého je možné se na Akci přihlásit

 9. zda se jedné o soukromou, nebo veřejnou Akci

 10. zda musí Zákazník splnit nějaké podmínky - např. zdravotní stav, oprávnění k určité činnosti, atp.


 

Akce bude ukončena uplynutím časového období, na které byla vyhlášena, popř. dosažením maximálního počtu Zákazníků, je-li tak stanoveno. V případě, že objednávku Akce učiní více Zákazníků, než je případný stanovený maximální počet, uplatní se pravidlo přednosti, tj. smlouva bude uzavřena s tím Zákazníkem, který objednávku učinil jako první, dále s druhým v pořadí atd. až do uzavření Smluv s maximální počet zájemců, který byl stanoven v rámci akce (přednostní zákazníci). V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření smlouvy s některým z přednostních Zákazníků, bude smlouva uzavřena s dalším Zákazníkem v pořadí – tj. se Zákazníkem s pořadovým číslem „maximální počet zákazníků + 1“, atd.

4.2 Obchodní partner odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Zákazníkovi - spotřebiteli - poskytnuty před uzavřením Smlouvy distančním způsobem ve smyslu občanského zákoníku a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele, nejsou–li tyto informace Zákazníkovi - spotřebiteli - sděleny prostřednictvím těchto OP. Provozovatel neodpovídá za porušení této povinnosti Obchodním partnerem, ani za případnou neplatnost Smlouvy, za neuskutečnění Akce dle Smlouvy nebo za její vady.

4.3 Provozovatel je oprávněn zrušit Akce, které zejména:

 • jsou v rozporu se zákonem nebo těmito OP,

 • zadal Obchodní partner, který v minulosti nesplnil své povinnosti dle zákona či dle OP,

 • zadal Obchodní partner, u něhož jsou důvodné pochybnosti o tom, že je schopen splnit své povinnosti dle zákona či dle OP včetně povinnosti uspořádat nabízenou Akci (zejména, bylo-li např. zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k Obchodnímu partnerovi, atp.),

 • z jiných vážných důvodů.

V případě, že byl Zákazník na Akci přihlášen, bude o jejím zrušení ze strany Provozovatele neprodleně informován.

4.4 Provozovatel je oprávněn dobu trvání Akce prodloužit v případě, že je toto navrženo příslušným Obchodním partnerem Provozovatele.

 Změna akce

4.5 Akce se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí minimální počet zájemců stanovený v nabídce Akce.


 


 

5. Uzavření Smlouvy o zajištění Akce se Zákazníky

5.1 Registrace Akce Obchodním partnerem je považována za nabídku na uzavření smlouvy určenou Zákazníkům (v závislosti na typu Akce buď Zákazníkům Obchodním partnerem výslovně označeným, či veřejnosti). Nabídka je závazná a neodvolatelná, nebude-li výjimečně dohodnuto jinak.

5.2 Přihlášení Zákazníka na Akci je považováno za akceptaci nabídky k uzavření Smlouvy za předpokladu, že není přesažen maximální počet účastníků, kteří jsou oprávněni se Akce zúčastnit. Tato Smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, tj. v případě, že nedojde k naplnění požadovaných podmínek pro realizaci Akce, Smlouva je ukončena. Provozovatel o splnění podmínek pro realizaci Akce neprodleně informuje Zákazníka, a to prostřednictvím uživatelského účtu Zákazníka, popř. prostřednictvím emailové adresy uvedené v uživatelském účtu Zákazníka. V případě, že v době uvedené v nabídce Akce nedojde ke splnění podmínek stanovených Obchodním partnerem, vyrozumí Provozovatel Zákazníka, který se na Akci přihlásil o uplatnění rozvazovací podmínky, tj. o ukončení Smlouvy.

5.3 Zákazník není oprávněn přihlásit se na Akci, pro kterou nemá potřebné předpoklady - ať již zdravotní, odborné, atp. - uvedené v nabídce Akce nebo vyplývající z povahy a popisu Akce. Provozovatel neodpovídá za porušení této povinnosti Zákazníka ani za nevhodný výběr Akce Zákazníkem.

5.4 Před odesláním přihlášky na Akci bude Zákazníkovi zobrazen přehled Akcí, na které se přihlašuje, jejich cena, platební podmínky včetně informací o jednotlivých způsobech platby.

5.5 Případná další komunikace mezi Obchodním partnerem a Zákazníkem v souvislosti se Smlouvou již není zajišťována Provozovatelem!

5.6 Se samotným přihlášením na Akci nejsou spojeny žádné poplatky a náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a na internetové připojení. Toto ujednání nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit cenu Akce.


 

6. Odstoupení od Smlouvy

6.1 Zákazník, který je spotřebitelem a uzavřel Smlouvu s podnikatelem, má právo v souladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení je možné i bez uvedení důvodu. Odstoupení od Smlouvy musí být Obchodnímu partnerovi odesláno ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (není to však povinné). Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny Obchodního partnera či na adresu elektronické pošty Obchodního partnera.

6.2 Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Obchodního partnera - podnikatele - a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.3 Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy o zájezdu z jiného důvodu než je porušení povinnosti Obchodního partnera, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od Smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Obchodnímu partnerovi odstupné, které Obchodní partner uvede v potvrzení o zájezdu či jiné obdobné informaci.

6.4 Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Obchodní partner poruší Smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení Smlouvy dozvěděl.

6.5 Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Obchodní partner (podnikatel) s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Obchodnímu partnerovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Obchodnímu partnerovi poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

6.6 Obchodním partner - podnikatel - vrátí do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.


 


 

7. Zajištění Akce, reklamace

7.1 Na základě uzavřené Smlouvy je Obchodní partner povinen zajistit Zákazníkům, se kterými uzavřel Smlouvu, předmětnou Akci za podmínek uvedených při registraci Akce. Zákazník je povinen respektovat pokyny Obchodního partnera.

7.2 V případě, že Obchodní partner nezajistí Akci v souladu s těmito OP a jeho nabídkou, popř. má Akce jiné vady, uplatňuje Zákazník práva z vad, náhradu škody a jiné nároky s tím spojené přímo u Obchodního partnera. Obchodní partner je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména:

- vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a rozsahu reklamace a Zákazníkem uplatněných nárocích,

- rozhodnout bezodkladně o způsobu vyřízení reklamace, ve složitějších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace,

- atp.

7.3 Provozovatel neodpovídá za vady Akcí - služeb poskytovaných Obchodními partnery Provozovatele, tj. za vady služeb dle Smlouvy.


 

8. Garance Provozovatele

8.1 U Akcí označených logem „Garance provozovatele“ se Provozovatel zavazuje vyplatit Zákazníkovi náhradu úplaty za Akci, popř. její část, za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • Zákazník je spotřebitelem, Obchodní partner je podnikatelem a Zákazník odstoupil od Smlouvy v souladu s čl. 6. obchodních podmínek pro Zákazníky, a/nebo

 • Zákazník je spotřebitelem a Obchodní partner - podnikatel - vůbec neuspořádal Akci, popř. Akce byla v příkrém rozporu s popisem Akce uvedeném na Webu a současně Obchodní partner nevyřídil reklamaci Zákazníka do 30 dnů od okamžiku, kdy byly vady Akce reklamovány a uplatněn nárok z vad Akce


 

a současně:

 • Zákazník doručí Provozovateli kopii odstoupení od Smlouvy, příp. reklamaci Zákazníka,

 • Zákazník podal na Obchodního partnera trestní oznámení, popř. se obrátil na správní orgán příslušný k projednání přestupku nebo správního deliktu a doručil Provozovateli kopii příslušného trestního oznámení nebo kopii jiného podání opatřenou razítkem příslušného orgánu, popř. jinak doloží doručení podání příslušnému orgánu,

 • Zákazník neobdržel náhradu za cenu Akce, popř. za vady Akce, či jiné plnění (i nepeněžité) od Obchodního partnera či třetí osoby,

 • Zákazník uplatnil nárok z Garance u Provozovatele prostřednictvím …………

 • Poskytl Provozovateli na výzvu, je-li zde taková, všechny rozhodné informace a doklady.

8.2 V případě splnění všech podmínek bude uplatněný nárok Zákazníka vyřízen do 30 dnů od splnění poslední z podmínek uvedených výše.

8.3 Výše náhrady dle tohoto článku je omezena na částku ………,- Kč z jedné Smlouvy, max. ……… za jednoho Zákazníka na kalendářní rok.

8.4 V případě, že Zákazník obdrží náhradu za cenu Akce, popř. za vady Akce, či jiné plnění (i nepeněžité) od Obchodního partnera či třetí osoby, je povinen o tom Provozovatele informovat. Byla-li již mezitím vyplacena náhrada ze strany Provozovatele, je Zákazník povinen bezodkladně tuto náhradu Provozovateli vrátit.

8.5 Bez ohledu na shora uvedené nevzniká Zákazníkovi nárok na náhradu z titulu Garance, pokud Zákazník uplatnil nárok z titulu Garance v období 30 dnů přede dnem, kdy bylo zahájeno vůči příslušnému Obchodnímu partnerovi insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 82/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Toto ustanovení se však nepoužije na případy, kdy bude insolvenční návrh na příslušného Obchodního partnera insolvenčním soudem odmítnut nebo vzat zpět samotným insolvenčním navrhovatelem.


 

9. Placení Akce Zákazníky

………


 

10. Odpovědnost Provozovatele a Obchodního partnera

10.1 Provozovatel zprostředkovává uzavření Smlouvy, přičemž odpovídá za:

- předání přijetí nabídky (přihlášení na Akci Zákazníkem) příslušnému Obchodnímu partnerovi;

- identifikaci Obchodního partnera na Webu

10.2 Obchodní partner odpovídá za:

 • soulad popisu Akce se skutečností,

 • soulad informací, tvořících součást nabídky Akce s právními předpisy (zejména s autorskoprávní ochranou použitých fotografií, právy k užití ochranných známek a jiných značení);

 • úplnost informací tvořících součást nabídky Akce a za splnění požadavků vyplývajících z předpisů na ochranu spotřebitele i ze zvláštních právních předpisů

 • realizaci Akce;

 • soulad Akce s nabídkou Obchodního partnera (popisem Akce);

 • vyřízení uplatněných nároků z vad Akce a dalších souvisejících nároků.


 

10.3 Provozovatel neodpovídá zejména za:

 • soulad nabídky Akce s právními předpisy

 • soulad nabídky Akce se skutečně realizovanou Akcí,

 • vyřízení uplatněných nároků z vad Akce a dalších souvisejících nároků,

 • škodu vzniklou Zákazníkovi nebo třetím osobám v důsledku prodlení Obchodního partnera s realizací Akce, či v důsledku samotně Akce

 • nesprávný nebo nevhodný výběr Akce Zákazníkem

 • nedostupnost způsobenou poskytovateli internetového připojení Provozovatele, Zákazníka či Obchodního partnera.

 • úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Webu ani za případné nekalosoutežní jednání Obchodního partnera prostřednictvím Webu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv

10.4 Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Web, ani nezávadnost a bezpečnost Webu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Obchodnímu partnerovi při realizaci přístupu a užívání Webu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Webu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Obchodního partnera.


 

11. Blokace a zrušení uživatelského účtu

11.1 Provozovatel je oprávněn dočasně zablokovat uživatelský účet Zákazníka v případě, že Zákazník porušuje tyto OP či právní předpisy ČR. V případě opakovaného, nebo zvlášť závažného porušení OP či právních předpisů ČR je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Zákazníka zrušit. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zákazník nemá v těchto případech nárok na náhradu škody.


 


 

12.    Ochrana osobních údajů

12.1 Vyplněním registračního formuláře na Webu a souhlasem s těmito OP dává Zákazník Provozovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivování osobních údajů i k informování Obchodního partnera o těchto údajích.

12.2 Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (obchodní firma, název), adresa bydliště (místa podnikání, sídla), příp. doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů, které uvedl při registraci, zejména IČ či údajů, které uvedl např. v sekci poznámka, atp. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.4 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv účely realizace smlouvy mezi Zákazníkem a Provozovatelem a smlouvy mezi Zákazníkem a Obchodním partnerem a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi.

12.5 Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

12.6 Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

12.7 Provozovatel se tímto zavazuje, že osobní údaje Zákazníka neposkytne v jakékoli podobě jiné třetí straně s výjimkou Obchodních partnerů, na jejichž Akci se Zákazník přihlásil.

12.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.9 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.10 V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel (čl. 12.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.11 Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.12 Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Provozovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Provozovateli. Zákazník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Provozovatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Zákazníka.

 

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1 Zákazník zakliknutím pole ­­­"Ano, chci dostávat novinky emailem" souhlasí se zasíláním informací o novinkách na Webu na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat. Provozovateli je umožněno poslat informaci technického či administrativního charakteru všem Zákazníkům, bez ohledu udělení souhlasu.

13.2 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je přihlášení na Akci a s tím spojené činnosti možné provést a závazky Provozovatele, resp. Obchodního partnera ze smluv plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.3 Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení Zákazníka, a slouží pro:

 • zlepšení a zjednodušení pohybu Zákazníka a dalších zájemců na Webu, optimalizaci Webu pro jejich uživatele,

 • zajištění lepších služeb pro Zákazníky,

 • marketingové účely - remarketing - zájmovou reklamu vytvářenou na internetových stránkách prohlížených Zákazníkem zobrazujících Zákazníkem dříve zadané/prohlížené Akce, nebo Akce podobné, související, atp. za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (včetně Zákazníka) a uživatele Webu odpovídající jejich individuálním potřebám,sledování vzorců chování a nákupů v Google analytics s použitím USER ID prostřednictvím inzertních funkcí:

 • remarketing ve službě Google Analytics,

 • přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,

 • přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,

 • integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics.

13.4 Zákazník může obvykle odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Zákazník může prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby Zákazníka informoval o pokusu umístit soubory cookie do jeho počítače vždy, když se o to Web pokusí. Odmítnutí - ať již částečné nebo kompletní - souborů cookie může vést k tomu, že některé vlastnosti Webu nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.


 


 

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled Webu, zejména upravovat jeho obsah a funkčnost nástrojů potřebných k užívání Webu atp. Provozovatel je tak oprávněn zrušit nebo změnit jakoukoliv informaci, platební podmínky, způsob nebo rychlost poskytování jednotlivých služeb Webu.

14.2 Provozovatel je vlastníkem Webu. Web je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.

14.3 Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě potřeby upravit nebo změnit OP, přičemž tyto uveřejní vždy v aktuálním znění na Webu. Zákazník má vždy objektivní možnost se s aktuálním zněním OP seznámit prostřednictvím Webu předtím, než využije některou z Provozovatelem nabízených služeb Webu, zejména než provede novou přihlášku na Akci. Zákazník je v případě, že dojde ke změně nebo jiné úpravě OP, těmito novými OP vázán od okamžiku, kdy využije některou z Provozovatelem nabízených služeb Webu, zejména když se přihlásí na novou Akci.

14.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 22.5.2015.

 

 

Join us now and make
your events real!